KONKURS Wygraj ławeczkę wartą 399 zł!

  • Głosów: 2
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
KONKURS Wygraj ławeczkę wartą 399 zł!
Do wygrania:
Do wygrania:
[FOT2]
Ławka regulowana HEAVY Avenger o wartości 399 zł
Sponsorem nagrody w konkursie jest firma Kelton.
Jak wygrać? Wystarczy, że odpowiesz na pytania konkursowe:
1. Napisz jakąś ciekawostkę dotyczącą treningu – coś, czego jako początkujący nie wiedziałeś, a w co wiele osób nadal wierzy. Może obal jakiś powszechnie panujący mit?
2. W którym roku ostatnio odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie?
Ciekawostkę i odpowiedź na pytanie wraz ze swoimi danymi (imieniem, nazwiskiem, adresem do wysyłki i numerem kontaktowym) prześlij nam na adres [email protected] do 29 marca 2013 do godz. 23:59.
Lista zwycięzców zostanie opublikowana w Aktualnościach do dnia 5 kwietnia 2013.
Na następnej stronie znajduje się Regulamin konkursu.

[pagebreak]
Regulamin konkursu "Wygraj ławeczkę"
§ I. Organizator i warunki uczestnictwa
1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wygraj ławeczkę" (dalej zwany "Konkursem") jest spółka jawna Symetria z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego 10/4 ,dalej zwana: "Organizatorem".
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: "Regulaminem" na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu oraz regulaminu serwisu znajdującym się pod adresem http://www.trener.pl/index.php/mid/42/fid/259/trener/trenowanie/page_id/2,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w w/w regulaminach,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki z w/w regulaminów (w tym w szczególności nie łamie praw autorskich innych osób lub podmiotów).
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na obszarze Polski.
§ II. Zasady Konkursu oraz Nagrody
1. Konkurs polega na wyłonieniu najciekawszej w ocenie jury ciekawostki. Warunkiem dodatkowym jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie "W którym roku ostatnio odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie?".
2. Ciekawostkę i odpowiedź na pytanie powinny być przesłane na adres [email protected] Do odpowiedzi powinny być załączone: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres 21.03.2013 r. do 29.03.2013 r.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie poniższych warunków:
– przesłana odpowiedź na pytanie nie może łamać praw autorskich lub innych przepisów prawnych oraz naruszać zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe,
- jedna osoba może przesłać na Konkursu dowolną liczbę ciekawostek,
- zgłoszenia do Konkursu powinny zostać wysyłane na adres [email protected]
6. Zespół jury z serwisu Trener.pl dokona wyboru 1 najciekawszej odpowiedzi.
7. Nagrody w konkursie:
- Nagrodą dla autora najlciekawszej odpowiedzi jest Ławka regulowana HEAVY Avenger
8. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 05.04.2013 roku na stronie głównej serwisu trener.pl w sekcji "Artykuły". O przyznaniu Nagrody nagrodzony Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana odpowiedź.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na stronie z listą zwycięzców, o którym mowa we wcześniejszym punkcie.
10. Nagroda, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu, nie podlega wymianie na gotówkę.
§ III. Odbiór Nagród
1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy do dnia 28.04.2013. Warunkiem koniecznym jest przesłanie przez zwycięzcę na adres [email protected] odpowiedzi na pytania wraz z numerem telefonu i adresem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.
§ IV. Dane Osobowe
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) odbioru nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (v) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
§ V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora, pod adresem vitalia.pl
2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wypowiedzi w serwisach internetowych należących do Organizatora i nie będą z tego tytułu zgłaszać roszczeń finansowych w stosunku do Organizatora.


Wysylam